BẢNG KÊ VÀNG BẠC KIM KHÍ QUÝ ĐÁ QUÝ

BẢNG KÊ VÀNG BẠC KIM KHÍ QUÝ ĐÁ QUÝ

MẪU BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
31 Th 12

MẪU BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 – TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để liệt kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại...

Xem chi tiết