bậc thuế môn bài 2024

bậc thuế môn bài 2024

03 bậc thuế môn bài 2024 đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ? Khi nào tổ chức phải nộp thuế môn bài?
27 Th 01

03 bậc thuế môn bài 2024 đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ? Khi nào tổ chức phải nộp thuế môn bài?

03 bậc thuế môn bài 2024 đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ? Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC thì 03 bậc thuế môn bài 2024 đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như...

Xem chi tiết