45 khoản phụ cấp trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

45 khoản phụ cấp trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân
12 Th 01

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân STT Phụ cấp, trợ cấp Ghi chú 1 Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Mức trợ cấp,...

Xem chi tiết